Ohjaus- ja valmennuslinjaus

Eli millaista ohjaus- ja valmennuskulttuuria haluamme seurassamme edistää

 

TiVoLin toimintaa ohjaavat periaatteet


TiVoLin toiminta pohjautuu seuramme toiminta-ajatukseen, arvoihin ja visioon. Toiminta-ajatus kertoo, miksi olemme olemassa ja mikä on toimintamme tarkoitus - mitä haluamme saada toiminnallamme aikaan. Arvot kuvaavat, millaista haluamme toimintamme olevan ja millaisten periaatteiden haluamme näkyvän toiminnassamme. Visio kuvastaa seuramme tulevaisuuden suuntaa - millaiseen suuntaan haluamme viedä seuraamme muutaman seuraavan vuoden aikana.

Toiminta-ajatus

eli miksi olemme olemassa ja mikä on toimintamme tarkoitus

Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura TiVoLi ry tarjoaa eri-ikäisille ja -kuntoisille jäsenilleen hyvinvointia ja terveyttä edistävää, monipuolista ja laadukasta voimisteluliikuntaa eri tavoitetasoilla sekä elämyksiä iloisessa ja innostavassa seurassa.

Arvot

eli millaista haluamme toimintamme olevan ja minkä periaatteiden pitäisi näkyä kaikessa toiminnassamme

Seuramme toimintaa ohjaavat arvot
• iloa ja elämyksiä läpi koko elämänkaaren
• tavoitteellisuus ja yhdessä onnistuminen
• luotettavuus ja avoimuus
• laadukkuus

Visio

eli millaiseen suuntaan haluamme viedä seuraamme tulevina vuosina

Vuonna 2025 TiVoLi on tunnettu ja tunnustettu kaiken ikäisten liikuttaja.

 

Ohjaus- ja valmennuslinjauksemme


Toiminta-ajatuksemme, arvojemme ja visiomme pohjalta on työstetty konkreettisempi ohjaus- ja valmennuslinjaus yhdessä ohjaajiemme ja valmentajiemme, vanhempien ja muiden seuran toimijoiden kanssa. Ohjaus- ja valmennuslinjauksemme sisältää hyvän ohjauksen ja valmennuksen määritelmän sekä eri ikäkausien harjoittelun tavoitteet ja painopisteet niin kilpailevissa joukkueissa kuin myös harrasteryhmissä. Valmentajien työn tueksi seuramme valmennuslinjauksesta on tehty Voimisteluliiton Voimistelijan polun pohjalta myös yksityiskohtaisempi versio, johon sisältyvät myös eri ikäkausien tärkeimmät harjoitussisällöt, tukitoimet sekä harjoitus- ja kisamäärät.

Ohessa on esitelty hyvän ohjauksen ja valmennuksen määritelmä. Kilpailevien joukkueiden ja harrasteryhmien harjoittelun tavoitteet ja painopisteet löydät omien alaotsikoidensa alta alempaa tältä sivulta.


Hyvän ohjauksen ja valmennuksen määritelmä

Millaista on hyvä harrasteryhmien ohjaus?Millainen on hyvä ohjaaja?
 • Liikunnan iloa korostavaa
 • Positiivinen ilmapiiri, innostavaa ja rentoa
 • Kannustavaa ja tekemään rohkaisevaa
 • Monipuolista
 • Joustavaa ja tilanteen mukaan sopeutuvaa
 • Suunnitelmallista ja tavoitteellista, harrastajien ikä- ja taitotasolle sopivaa
 • Kannustava
 • Innostava ja iloinen
 • Osaava, tietää mitä tekee
 • Luova ja idearikas
 • Ystävällinen, helposti lähestyttävä, ymmärtäväinen
 • Huomioi kaikki harrastajat

 

Millaista on hyvä valmennus?Millainen on hyvä valmentaja?
 • Tavoitteellista ja suunnitelmallista
 • Tukee kokonaisvaltaisesti valmennettavien kasvua ja kehitystä
 • Monipuolista
 • Laadukasta, osaavaa ja tasalaatuista
 • Kannustavaa ja tukevaa
 • Innostavaa ja motivoivaa
 • Huomioi tasoerot ja eri joukkueiden/valmennettavien erilaiset tarpeet
 • Kannustava, positiivinen ja ystävällinen
 • Reilu ja tasapuolinen
 • Asiantunteva, osaava ja koulutettu
 • Läsnäoleva, kuunteleva, huomioonottava
 • Motivoi ja innostaa, luo myönteistä ilmapiiriä
 • Huomioi myös yksilöt ja yksilölliset erot
 • Sopivassa suhteessa napakka ja joustava

 

A) Harrasteryhmien harjoittelun tavoitteet ja painopisteet sekä tärkeimmät harjoitussisällöt

 

Ikäkausi ja harjoitusmääräHarjoittelun tavoitteet / painopisteetTärkeimmät harjoitussisällöt

Perheliikunta
n. 1-3 v

45 min 1 krt/vko

 • Oppii tulemaan jumppaan ja olemaan ryhmässä
 • Oman kehon hallinta ja hahmotus (perusmotoriikkaa)
 • Aikuisen ja lapsen yhteinen aika ja vuorovaikutus
 • Uskalluksen opettelu yhdessä vanhemman kanssa
 • Oman kehon hallinta ja hahmotus leikkien kautta
 • Suunnat ja tasot
 • Musiikin, lorujen ja liikkeen yhdistäminen
 • Perusliikuntataitojen alkeet
 • Huomio myös omaehtoiseen liikuntaan yhdessä aikuisen kanssa!

Alle kouluikäiset
3-6 v

45-60 min 1 krt/vko

 • Liikunnan ilon ymmärtäminen ja sytyttäminen
 • Liikunnalliset perustaidot (hyppääminen, juokseminen jne.)
 • Itsenäistyminen ja sosiaaliset taidot (osaa olla ilman vanhempaa ryhmässä ja tulee toimeen muiden kanssa)
 • Luottamuksen syntyminen ohjaajaan
 • Vanhempien mukaan saaminen harjoitteluun
 • Perusliikuntataidot leikkien kautta
 • Suunnat ja tasot, tasapainotaidot ja muut ominaisuustaidot
 • Välineiden ja telineiden käsittelyn alkeet
 • Onnistumisen kokemukset eri vaikeustasojen avulla (taitoerojen huomiointi)
 • Ryhmäytymisleikit (toisten kanssa oleminen)
 • Luovuuden ja ilmaisutaidon kehittäminen
 • Rytmikyvyn kehittäminen
 • Huomio myös omaehtoiseen liikuntaan!

Kouluikäiset
7-12 v

60 min 1-2 krt/vko

+ omatoiminen liikunta

 • Liikunnan ilon ja harrastusmotivaation säilyminen
 • Perusliikuntataitojen soveltaminen ja kehittäminen
 • Pystyy tulemaan kaikkien kanssa toimeen ja hankkimaan uusia ystäviä
 • Omien tavoitteiden miettiminen (esim. haluaako kilpajoukkueeseen, kiinnostus muihin lajeihin)
 • Vanhempien mukaan saaminen harjoitteluun
 • Perusliikuntataitojen soveltaminen ja lajitaidot
 • Välineiden ja telineiden käsittely
 • Ryhmäytymisleikit (toisten kanssa oleminen)
 • Luovuuden ja ilmaisutaidon kehittäminen
 • Rytmikyvyn kehittäminen
 • Riskien tunnistamisen ja arvioinnin harjoittelu
 • Omaehtoiseen liikuntaan kannustaminen!

Nuoret
13-17 v

60 min 1-2 krt/vko

+ omatoiminen harjoittelu

 • Liikunnan ilon ja harrastusmotivaation säilyminen
 • Liikunnallisen elämäntavan ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Omien tavoitteiden tiedostaminen (mihin suuntaan haluaa kehittyä, esim. muut lajit)
 • Yhteistyö ohjaajan kanssa ja omaan harjoitteluun vaikuttaminen
 • Perustaitojen ja lajitaitojen syventäminen ja kehittäminen omien tavoitteiden mukaan
 • Itsensä haastaminen
 • Kestävyys ja lihaskunto
 • Harjoitusmotivaatiota ja tukea yhdessä toisten kanssa tekemisestä (ryhmäytyminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö)
 • Riskien tunnistaminen ja arviointi
 • Omaehtoiseen liikuntaan kannustaminen!

 

Kodin ja seuran tehtävät lasten ja nuorten harrasteryhmissä:

Kodin rooli ja tehtävätSeuran ja Lanu-vastaavien rooli ja tehtävät
 • Kiinnostus ryhmän toimintaan ja lapsen/nuoren kannustaminen 
 • Harjoituksiin kulkemisesta ja tarvittavista varusteista huolehtiminen
 • Ryhmän ja seuran toimintaa koskevan viestinnän seuraaminen
 • Rohkea yhteydenotto ohjaajaan kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa matalalla kynnyksellä
 • Kokonaisliikuntamääristä, ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Lapsen kannustaminen liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan

Katso myös Vanhempien pelisäännöt! 

 • Suunnittelee, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten harrastetoimintaa
 • Varmistaa laadukkaan harrastustoiminnan toteutumisen arjessa
 • On ohjaajien tukena ryhmien ohjaamisessa, käytännön asioiden hoitamisessa ja mahdollisissa ongelmatilanteissa ja auttaa ratkaisemaan niitä
 • Tarjoaa ohjaajille mahdollisuuksia kouluttautumiseen
 • Luovat positiivista seurahenkeä ja yhteisöllisyyttä
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • Laativat vuosittain harrastetoiminnan budjetin osana seuran kokonaisbudjettia yhteistyössä muun johtokunnan kanssa


 

B) Kilpailevien joukkueiden valmennuksen painopisteet ja tavoitteet, tärkeimmät harjoitussisällöt sekä harjoitus- ja kisamäärät ikäkausittain

 

Valmennuksen painopisteet eri ikävaiheissa

Lapsuusvaihe
alle 7 - 12 v
Valintavaihe
12 - 16 v
Huippuvaihe
16 - 30 v
 • Liikunnan ilo
 • Urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen
 • Riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen nousujohteinen harjoittelu
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen (kasvupyrähdys, murrosiän lähestyminen)
 • Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhteistyössä kodin kanssa
 • Joukkuehengen ja joukkueena tekemisen synnyttäminen
 • Lajirakkauden ja urheilusta nauttimisen säilyminen
 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen murrosikä huomioiden
 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen (kasvupyrähdys, murrosikä)
 • Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhteistyössä kodin kanssa
 • (Mahdollinen valmentajaura oman urheilijauran rinnalla tai jälkeen)
 • Lajista nauttiminen
 • Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • Omien huippusuoritusten saavuttaminen
 • Aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen
 • (Mahdollinen valmentajaura oman urheilu-uran rinnalla tai jälkeen)

 

Kodin, joukkueenjohtajan ja seuran tehtävät kilpailevissa joukkueissa:

Kodin rooli ja tehtävätJojojen (joukkueenjohtajien) rooli ja tehtävätSeuran ja Kiva-vastaavien rooli ja tehtävät
 • Kiinnostu, kannusta, kuljeta, kustanna
 • Kokonaisliikuntamääristä, ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Voimistelijan tukeminen itsenäisemmäksi
 • Joukkueen toimintaa koskevan viestinnän seuraaminen
 • Joukkueen toimintaan osallistuminen
 • Rohkea yhteydenotto valmentajaan kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa matalalla kynnyksellä

Katso myös Vanhempien pelisäännöt! 

 • Toimii aktiivisena linkkinä huoltajien, valmentajien ja seuran välillä
 • Huolehtii käytännön asioista yhteistyössä valmentajan kanssa (esim. tiedottaminen, hankinnat, varainhankinta, ilmoittautumiset, lisenssit, kisajärjestelyt jne.), jotta valmentaja voi keskittyä valmentamiseen ja harjoitusten/ohjelmien suunnitteluun
 • Kutsuu koolle joukkueensa vanhempainiltoja yhteistyössä valmentajan kanssa ja huolehtii vanhempien pelisääntöjen laatimisesta
 • Osallistuu kilpailu- ja valmennustoimialan kokonaisbudjetin sekä joukkueen budjetin laadintaan
 • Kannustaa ja pitää omalta osaltaan yllä joukkueen ja seuran me-henkeä
 • On turvallisena aikuisena läsnä mm. ongelmatilanteissa ja kisareissuilla sekä luotettava kumppani myös valmentajalle - mahdollisuus pohtia ongelmatilanteita yhdessä
 • Osallistuu työryhmän ja seuratoimijoiden kokouksiin sekä seuran yhteisten tapahtumien järjestämiseen ja muuhun seuratoimintaan

Kunkin joukkueen valmennustiimi sopii yhdessä, mitä tehtäviä kukin hoitaa (selkeä roolijako).

 • Suunnittelee, johtaa ja kehittää kilpa- ja valmennustoimintaa
 • Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • On valmentajien tukena valmennuksessa ja mahdollisissa ongelmatilanteissa ja auttaa ratkaisemaan niitä
 • Tarjoaa valmentajille ja ohjaajille mahdollisuuksia kouluttautumiseen
 • Luovat positiivista seurahenkeä ja yhteisöllisyyttä
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • Laativat puolivuosittain kilpa- ja valmennustoiminnan budjetin yhteistyössä valmentajien, jojojen ja vanhempien kanssa

 

 

Valmennustavoitteet, tärkeimmät harjoitussisällöt sekä harjoitus- ja kisamäärät eri ikävaiheissa

Osion lopusta löydät erityisesti valmentajien työn tueksi tarkoitetun yksityiskohtaisemman version harjoitussisällöistä ja painopisteistä pdf-muodossa. 
 

alle 8 v

IkäkausiTavoitteetTärkeimmät harjoitussisällötHarjoitus- ja kisamäärät
alle 8 v
 • Liikkumisen perustaitojen harjoittelu
 • Monipuolinen kehonhallinnan harjoittelu
 • Lajitaitojen alkeiden opettelu
 • Leikinomainen ominaisuusharjoittelu: nopeus, liikkuvuus, voima, kestävyys
 • Aikaa myös organisoimattomalle ja omaehtoiselle harjoittelulle

Kokemus esiintymisestä - esiintymisen ilo!
 

Ulkopuolinen tuki:

 • valmentajien yhteistyö / valmentajavierailut väh. 1-2 x/kausi (esim. ennen kisoja) - seuran sisäisiä tai ulkopuolisista seuroista
 • baletti oman opettajan johdolla 1 krt/vko
 • fysioterapeutti (tarvittaessa)
 • lääkäri (tarvittaessa)

Motoristen perustaitojen harjoittelua tukeva toiminta:

Tasapainotaidot
Liikkumistaidot
Käsittelytaidot

Nopeusharjoittelu joka harkassa (osana pelejä ja leikkejä)

Liikkuvuusharjoittelu lapsilähtöisesti

Voimaa ja kehonhallintaa leikinomaisesti


Lajitaidot:

Lajiliikkeiden perusmuodot / perusliikkeet

Lajiharjoitusmäärä sis. laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn:

2 krt/vko
1,5 - 2 h kerrallaan

Lisäksi voi olla satunnaisia leiripäivä tai lisäharkkoja


Starat
n. 2x/kausi,
yhteensä n. 4x/vuosi

Lisäksi muut esiintymiset esim. kisakatselmukset, seuran joulu- ja kevätnäytökset

 

8 - 10 v

IkäkausiTavoitteetTärkeimmät harjoitussisällötHarjoitus- ja kisamäärät
8 - 10 v

Kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi harjoituksissa ja ominaisuuksien harjoittelussa

 • Liikkumisen perustaitojen vahvistaminen
 • Monipuolinen ja molemminpuolinen lajitaitojen opettelu
 • Lajiliikkeiden ydinosien oppiminen
 • Innostava ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • Leikinomainen ominaisuusharjoittelu ja fyysisten ominaisuuksien kehittäminen (nopeus, liikkuvuus, voima, kestävyys)
 • Aikaa myös organisoimattomalle ja omaehtoiselle harjoittelulle

Panostus joukkue- ja seurahengen luomiseen

Esiintymisistä ja kilpailuista nauttiminen, eläytyminen

 

Ulkopuolinen tuki:

 • valmentajien yhteistyö / valmentajavierailut väh. 1-2 x/kausi (esim. ennen kisoja) - seuran sisäisiä tai ulkopuolisista seuroista
 • baletti oman opettajan johdolla 1-2 krt/vko, erillisen opettajan johdolla 1 krt/kausi
 • fysioterapeutti 1-2 krt/vuosi
 • lääkäri (tarvittaessa)

Motoristen perustaitojen harjoittelua tukeva toiminta yhdistettynä muuhun liikkeeseen:

Tasapainotaidot
Liikkumistaidot
Käsittelytaidot

Lajitaitojen huolellinen opettelu

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen (Nopeus ikäkauden painopiste!)

Taito-taidoille enemmän harjoitusaikaa


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta:

 • Pitkäntähtäimen, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelmat
 • Läsnäolon seuranta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huolehtimalla riittävistä liikuntamääristä ja perustaitojen kehittymisestä
 • Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista
 • Kokonaisvaltainen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Lajiharjoitusmäärä sis. laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn:

2-3 krt/vko
1,5 - 2 h kerrallaan

Leiripäiviä n. 4-8/vuosi; Huomioidaan, että on vapaita viikonloppuja! (esim. viikonlopun suunniteltu harjoitus pidempänä)
 

Kokonaisliikuntamäärä sis. lajiharjoittelun + muun liikunnan (pelit, leikit, koululiikunta, muut liikuntaharrastukset, hyötyliikunta yms):

20 h/vko liikuntaa
-> n. 3 h/päivä


Starat/kisat
2-4x/kausi,
yhteensä 4-8x/vuosi

Lisäksi muut esiintymiset esim. kisakatselmukset, seuran joulu- ja kevätnäytökset


Lisäksi mahdollisuus osallistua lajitapahtumiin (esim. Gymnaestrada, Voimistelupäivät, Lumo yms.)

 

10 - 12 v

IkäkausiTavoitteetTärkeimmät harjoitussisällötHarjoitus- ja kisamäärät
10 - 12 v

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

 • Monipuolinen ja molemminpuolinen lajitaitojen kehittely aiemmin opitun perustalle
 • Lajiliikkeiden ydinosien oppiminen
 • Harjoittelemaan oppiminen taitojen oppimiseksi
 • Havaintotaitojen kehittäminen
 • Harjoittelun runsas variointi
 • Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tueksi
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • Aikaa organisoimattomalle ja omaehtoiselle harjoittelulle
 • Toistomäärien kasvu
 • Fyysisten ominaisuuksien perusharjoitukset ja lajinomainen harjoittelu henkilökohtaiset kehityskohteet ja monipuolisuus huomioiden

A-tason liikkeiden laaja ja hyvä hallinta

Valmistautumisrutiinien kehittyminen kilpailuihin, jännityksen hallitseminen


Ulkopuolinen tuki:

 • Voimisteluliiton leireille osallistuminen (harraste-, kilpa- tai rinkileirit)
 • valmentajien yhteistyö / valmentajavierailut väh. 1-2 x/kausi (esim. ennen kisoja) - seuran sisäisiä tai ulkopuolisista seuroista
 • baletti oman opettajan johdolla 2-3 krt/vko, erillisen opettajan johdolla n. 2 krt/kausi
 • fysioterapeutti 1-2 krt/vuosi
 • lääkäri (tarvittaessa)

Lajitaitojen huolellinen harjoittelu ja syventäminen


Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen

 • Liikkuvuusharjoittelussa yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi!
 • Nopeus ikäkauden painopiste


Kehityksen seuranta

 • Valmentajan antama palaute
 • Itsearvioinnin harjoittelu


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Pitkäntähtäimen, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelmat
 • Läsnäolon seuranta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla mm. fysiologisesti oikeat lajitekniikat ja kehon hallinta sekä kasvupyrähdyksen alku
 • Kokonaisvaltainen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Lajiharjoitusmäärä sis. laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn:

3-4 krt/vko
2 - 2,5 h kerrallaan

Leiripäiviä n. 4-8/vuosi; Huomioidaan, että on vapaita viikonloppuja! (esim. viikonlopun suunniteltu harjoitus pidempänä)
 

Kokonaisliikuntamäärä sis. lajiharjoittelun + muun liikunnan (pelit, leikit, koululiikunta, muut liikuntaharrastukset, hyötyliikunta yms):

20 h/vko liikuntaa
-> n. 3 h/päivä


Starat/kisat
3-4x/kausi,
yhteensä 6-8x/vuosi

Lisäksi muut esiintymiset esim. kisakatselmukset, seuran joulu- ja kevätnäytökset


Lisäksi mahdollisuus osallistua lajitapahtumiin (esim. Gymnaestrada, Voimistelupäivät, Lumo yms.)

 

12 - 14 v

IkäkausiTavoitteetTärkeimmät harjoitussisällötHarjoitus- ja kisamäärät
12 - 14 v

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

 • Laajan liikevalikoiman harjoittelu aiemmin opitun perustalle
 • Lajitaitojen tekniikan syventäminen
 • Oman sisäisen motivaation löytäminen ja harjoittelumotivaation kasvaminen
 • Harjoitteiden runsas variointi
 • Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuoleisesti ja monipuolisesti
 • Aikaa omaehtoiselle harjoittelulle
 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • Lajinomainen fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen yksilöllinen kasvupyrähdys ja henkilökohtaiset kehityskohteet huomioiden

Joukkueena toimiminen, yhteishenki ja ryhmädynamiikka

Itsearviointitaitojen harjoittelu

Psyykkisten taitojen ja suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen harjoittelu


Ulkopuolinen tuki:

 • Voimisteluliiton leireille osallistuminen (harraste-, kilpa- tai rinkileirit)
 • valmentajien yhteistyö / valmentajavierailut väh. 1-2 x/kausi (esim. ennen kisoja) - seuran sisäisiä tai ulkopuolisista seuroista
 • baletti oman opettajan johdolla joka harkoissa, erillisen opettajan johdolla 2-3 krt/kausi
 • fysioterapeutti 1-2 krt/vuosi
 • lääkäri (tarvittaessa)

Lajitaitojen laajentaminen ja syventäminen


Erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä (fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset taidot)
 

Fyysisten ominaisuuksien lajityypillinen kehittäminen

 • Liikkuvuusharjoittelussa yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi!
 • Koetun rasittavuuden seuranta


Kehityksen seuranta

 • Valmentajan antama palaute
 • Itsearviointi
 • Kuntotestit / mittaukset


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Pitkäntähtäimen, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelmat
 • Läsnäolon seuranta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin lisääntyneet vaatimukset ja tyyppivammat
 • Valmennus yksilöiden kehittymisen huomioivaa
 • Kokonaisvaltainen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Lajiharjoitusmäärä sis. laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn:

3-4 krt/vko
2 - 2,5 h kerrallaan

Leiripäiviä n. 6-12/vuosi
 

Kokonaisliikuntamäärä sis. lajiharjoittelun + muun liikunnan (koululiikunta, muut liikuntaharrastukset, pihapelit, hyötyliikunta yms):

20 h/vko liikuntaa
-> n. 3 h/päivä


Kisat
4-5x/kausi,
yhteensä 8-10x/vuosi

 • 12-14 v kilpa- ja harrastesarjat

Lisäksi muut esiintymiset tapahtumissa


Lisäksi mahdollisuus osallistua lajitapahtumiin (esim. Gymnaestrada, Voimistelupäivät, Lumo yms.)

 

14 - 16 v

IkäkausiTavoitteetTärkeimmät harjoitussisällötHarjoitus- ja kisamäärät
14 - 16 v

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

 • Vaikeampien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • Liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito
 • Oman sisäisen motivaation säilyminen ja harjoittelumotivaation kasvaminen - into oppia ja kehittyä yhä paremmaksi
 • Suuri määrä toistoja
 • Lajinomainen fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen yksilölliset kehityskohteet huomioiden
 • Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • Aikaa omaehtoiselle harjoittelulle

Ilmaisu ja eläytyminen

Suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallinta erilaisin keinoin

Kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallinta


Ulkopuolinen tuki:

 • Voimisteluliiton leireille osallistuminen (harraste-, kilpa- tai rinkileirit)
 • valmentajien yhteistyö / valmentajavierailut väh. 1-2 x/kausi (esim. ennen kisoja) - seuran sisäisiä tai ulkopuolisista seuroista
 • baletti oman opettajan johdolla joka harkoissa, erillisen opettajan johdolla 2-3 krt/kausi
 • fysioterapeutti 1-2 krt/vuosi
 • lääkäri (tarvittaessa)

Vaikeampien lajitaitojen harjoittelu


Erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä (fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset taidot)


Fyysisten ominaisuuksien lajityypillinen kehittäminen

 • Koetun rasittavuuden seuranta


Kehityksen seuranta

 • Valmentajan antama palaute
 • Itsearviointi
 • Kuntotestit / mittaukset


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Pitkäntähtäimen, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelmat
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • Yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta
 • Henkilökohtaisen harjoitussuunnitelman toteutus
 • Kokonaisvaltainen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Lajiharjoitusmäärä sis. laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn:

4 krt/vko
2 - 2,5 h kerrallaan

Leiripäiviä n. 6-12/vuosi
 

Kokonaisliikuntamäärä sis. lajiharjoittelun + muun liikunnan (koululiikunta, muut liikuntaharrastukset, juoksulenkit, hyötyliikunta yms):

20 h/vko liikuntaa
-> n. 3 h/päivä


Kisat
4-5x/kausi,
yhteensä 8-10x/vuosi

 • 14-16 v kilpa- ja harrastesarjat


Lisäksi muut esiintymiset tapahtumissa


Lisäksi mahdollisuus osallistua lajitapahtumiin (esim. Gymnaestrada, Voimistelupäivät, Lumo yms.)

Erityisesti valmentajien työn tueksi tarkoitettu yksityiskohtaisempi versio valmennuslinjauksen konkreettisista harjoitussisällöistä ja harjoittelun painopisteistä eri ikäryhmissä:

(päivittyy sivulle syyskuun alkupuolella)